< Tilbage

Årsmøde 6.2.2021.. udskydes til22-12-2020 - 08:30

28.8.2021 i Blegind kl. 17.00

 

 

Racens årsmøde afholdes lørdag 28.8.2021 på adressen Blegindvej 43-45, 8362 Hørning.

 

Jf. vedtægter fra Dansk Retriever Klub, §26, er dagsorden for racens ordinære årsmøde følgende:

 

a) Valg af dirigent

b) Valg af referent

c) Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)

d) Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde

e) Ledelsen aflægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt 

    budget for indeværende år

f) Valg af - revisor samt revisorsuppleant

                - evt. medlem(mer) og suppleant(er) til raceledelsen

g) Behandling af indkomne forslag

h) Eventuelt

 

Indkaldelse til årsmøde blev annonceret i RETRIEVEREN 4/2020 hvor det ligeledes fremgik at

forslag som ønskes behandlet på årsmødet sendes til Judith Sørensen, Kærvejen 40, Øster Tørslev, 8983 Gjerlev J- eller til formand@chesapeake.dk - så de er formanden i hænde senest 1.12.2020.

P.g.a. covid-19 blev det planlagte årsmøde (6.2.21) udskudt og ny indkaldelse blev annonceret i RETRIEVEREN 3/2021.

 

Der er ikke indkommet nogle forslag til kommende årsmøde.

 

Ved seneste valg til raceledelsen, som oplyst i RETRIEVEREN 5/2020,  var der fredsvalg og dermed genvalg til Johnny Sørensen, valgt for 3 år (2021-2022-2023). Det betyder således at der skal ske supplerende valg af 1. og 2. suppleant på dette årsmøde.

 

Info om årsmøder og coronarestriktioner kan læses i RETRIEVEREN 6/2020 side 46.

 

Årsregnskab er tilgængeligt under RACELEDELSE - ÅRSMØDE.

< Tilbage