<

Årsmøde 6.2.2021.. udskydes til22-12-2020 - 08:30

sidste halvdel af april p.g.a. Covid-19/det nyligt indførte forsamlingsforbud på 5 personer.

 

Yderligere info om tid og sted annonceres her på siden.

Racens årsmøde afholdes lørdag den 6.2.2020 kl. 13 i Østjysk Våbenhandels kantine, Kildeparken 32, 8722 Hedensted.

 

Jf. vedtægter fra Dansk Retriever Klub, §26, er dagsorden for racens ordinære årsmøde følgende:

 

a) Valg af dirigent

b) Valg af referent

c) Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)

d) Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde

e) Ledelsen aflægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt 

    budget for indeværende år

f) Valg af - revisor samt revisorsuppleant

                - evt. medlem(mer) og suppleant(er) til raceledelsen

g) Behandling af indkomne forslag

h) Eventuelt

 

Indkaldelse til årsmøde blev annonceret i RETRIEVEREN 4/2020 hvor det ligeledes fremgik at

forslag som ønskes behandlet på årsmødet sendes til Judith Sørensen, Kærvejen 40, Øster Tørslev, 8983 Gjerlev J- eller til formand@chesapeake.dk - så de er formanden i hænde senest 1.12.2020.

 

Der er ikke indkommet nogle forslag til kommende årsmøde.

 

Ved seneste valg til raceledelsen, som oplyst i RETRIEVEREN 5/2020,  var der fredsvalg og dermed genvalg til Johnny Sørensen, valgt for 3 år (2021-2022-2023). Det betyder således at der skal ske supplerende valg af 1. og 2. suppleant på dette årsmøde.

 

Info om årsmøder og coronarestriktioner kan læses i RETRIEVEREN 6/2020 side 46.

 

Yderligere info følger her og i Retrieveren.

<